Kontaktperson

Helene Grau Kristensen
Suomisvej 2, st. th.
1927 Frb. C
CVR: 27412831

Telefonnr.: 28562236
Mail: info@helenegrau.dk
Website: www.helenegrau.dk

Dataansvar

Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Jeg behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.
For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.
I tilfælde af, at de beslutninger, jeg har behov for at træffe, er afhængige af, at jeg kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger om dig, gennemfører jeg en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, jeg begynder at behandle dine persondata.

Jeg sikrer fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Jeg anvender denne type data om dig

Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i min kontakt med dig.

De data, jeg anvender, omfatter:
• Almindelige persondata
• CPR-nummer
• Følsomme data

Jeg sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker, når jeg har brug for at:
• I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
• Administration af din relation til mig
• Opfyldelse af lovkrav

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.
Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt for mig at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

Jeg behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mine fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.
For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Jeg indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.
Når jeg i mine service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører.
Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mit datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.
Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Anvendelse af cookies

Kontaktperson

Helene Grau Kristensen
Suomisvej 2, st. th.
1927 Frb. C
CVR: 27412831

Telefonnr.: 28562236
Mail: info@helenegrau.dk
Website: www.helenegrau.dk

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som lagres på din computer/smartphone/tablet eller tilsvarende enhed første gang du besøger en hjemmeside for at din computer/smartphone/tablet/tilsvarende enhed kan genkendes næste gang du besøger hjemmesiden. En cookie udgør ikke en trussel mod din computer/smartphone/tablet eller tilsvarende enhed. En cookie er ikke et program, den indeholder ikke virus og den får ikke adgang til dine programmer på din computer/smartphone/tablet eller tilsvarende enhed.
Der findes to typer af cookies:

  • Sessionscookies, som slettes så snart du forlader en hjemmeside.
  • Persistent cookies, som bliver lagret på din computer/smartphone/tablet med et på forhånd fastsat udløbstidspunkt.

Anvendelse af cookies

Det er kun hjemmesidens ejer psykolog Helene Grau Kristensen, der benytter oplysningerne. Tredjemand (teknisk partner), har adgang til informationer i nødvendigt omfang for at kunne drive tjenesten.
Psykolog Helene Grau Kristensen anvender cookies til at:

  • Genkende bruger fra gang til gang
  • Måle og analysere trafik på www.helenegrau.dk
  • Forbedre hjemmesiden og sikre fuld udnyttelse af hjemmesidens services

Hvis du ikke ønsker, at Helene Grau Kristensen skal gemme cookies på din enhed, har du endvidere mulighed for at blokere brugen af cookies ved at ændre en indstilling i din browser. Se venligst nedenfor hvordan du blokerer/sletter cookies. Hvis du vælger at deaktivere cookies, vil dele af hjemmesiden dog ikke fungere korrekt.

Sådan undgår/sletter du cookies

Hvis du ikke ønsker at tillade cookies fra www.helenegrau.dk på din computer/smartphone/tablet eller tilsvarende enhed, kan brugen af cookies i de fleste nye browsere afvises/deaktiveres samt slettes ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Besøg da venligst din browsers hjemmeside for information og vejledning. Hvis du vælger at deaktivere cookies, vil dele af hjemmesiden dog ikke fungere korrekt.